ગુજરાતના રાજકારણમાં ખળભળાટ: બે દિવસમાં પાટીલના ગઢમાંથી 300 જેટલા સક્રિય કાર્યકરો ભાજપ છોડીને આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા

ગુજરાતના રાજકારણમાં ખળભળાટ: બે દિવસમાં પાટીલના ગઢમાંથી 300 જેટલા સક્રિય કાર્યકરો ભાજપ છોડીને આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા