ગુજરાતીઓ માટે ગુડ ન્યૂઝ: આવતીકાલથી ખુલશે સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટી, પ્રવાસીઓને ઓનલાઇન સાથે હવે ઓફલાઈન ટિકિટ પણ મળશે

ગુજરાતીઓ માટે ગુડ ન્યૂઝ: આવતીકાલથી ખુલશે સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટી, પ્રવાસીઓને ઓનલાઇન સાથે હવે ઓફલાઈન ટિકિટ પણ મળશે