ફાયરસેફ્ટી મુદ્દે હાઇકોર્ટે સરકારનો ઉઘડો લીધો, ફાયર સેફ્ટી અંગે શું-શું કામગીરી કરી તેનો જવાબ માંગ્યો

ફાયરસેફ્ટી મુદ્દે હાઇકોર્ટે સરકારનો ઉઘડો લીધો, ફાયર સેફ્ટી અંગે શું-શું કામગીરી કરી તેનો જવાબ માંગ્યો