ગામડાઓમાં કોરોના વેક્સીનને લઈને ભ્રમ અને ડર: કન્નોજના વીરપુરમાં લોકોએ રસી લેવાથી ના પાડતાં જિલ્લા પ્રશાસને ગામના વીજળી કેનેક્શન કાપ્યા, રાશન પણ અટકાવ્યું

ગામડાઓમાં કોરોના વેક્સીનને લઈને ભ્રમ અને ડર: કન્નોજના વીરપુરમાં લોકોએ રસી લેવાથી ના પાડતાં જિલ્લા પ્રશાસને ગામના વીજળી કેનેક્શન કાપ્યા, રાશન પણ અટકાવ્યું