પાણીપતમાં ગુરુ અને શિષ્યનો સંબંધ લજવાયો: 11માં ધોરણના વિદ્યાર્થી સાથે ટ્યુશન ટીચરના હતા આડા સંબંધો, એકબીજા સાથે પ્રેમ થઈ જતા ઘરેથી ભાગી ગયા

પાણીપતમાં ગુરુ અને શિષ્યનો સંબંધ લજવાયો: 11માં ધોરણના વિદ્યાર્થી સાથે ટ્યુશન ટીચરના હતા આડા સંબંધો, એકબીજા સાથે પ્રેમ થઈ જતા ઘરેથી ભાગી ગયા