મહારાષ્ટ્રમાં ‘કોરોના મુક્ત ગામ’ સ્પર્ધાની જાહેરાત: પહેલા કોરોના મુક્ત ગામને 50 લાખ, બીજા નંબરે આવતાં ગામને 25 લાખ અને ત્રીજા નંબરે આવનાર ગામને 18 લાખ રુપિયાનું ઇનામ આપશે ઉદ્ધવ સરકાર

મહારાષ્ટ્રમાં ‘કોરોના મુક્ત ગામ’ સ્પર્ધાની જાહેરાત: પહેલા કોરોના મુક્ત ગામને 50 લાખ, બીજા નંબરે આવતાં ગામને 25 લાખ અને ત્રીજા નંબરે આવનાર ગામને 18 લાખ રુપિયાનું ઇનામ આપશે ઉદ્ધવ સરકાર