સંબંધનો અંત: બંગાળની અભિનેત્રી નુસરત જહાંએ પતિ નિખિલ સાથે નાતો તોડ્યો, કહ્યું- મારા લગ્ન ભારતમાં માન્ય જ નથી, તો છૂટાછેડાની વાત જ ક્યાં આવી?

સંબંધનો અંત: બંગાળની અભિનેત્રી નુસરત જહાંએ પતિ નિખિલ સાથે નાતો તોડ્યો, કહ્યું- મારા લગ્ન ભારતમાં માન્ય જ નથી, તો છૂટાછેડાની વાત જ ક્યાં આવી?