વિદેશ જનારા લોકો માટે વેક્સિનેશનની નવી ગાઈડલાઈન: 28 દિવસ પછી લઈ શકશે કોવિશીલ્ડ વેક્સીનનો બીજો ડોઝ, દેશમાં રહેનારા લોકો માટે આ નિયમ લાગુ નહિ થાય

વિદેશ જનારા લોકો માટે વેક્સિનેશનની નવી ગાઈડલાઈન: 28 દિવસ પછી લઈ શકશે કોવિશીલ્ડ વેક્સીનનો બીજો ડોઝ, દેશમાં રહેનારા લોકો માટે આ નિયમ લાગુ નહિ થાય