મુંબઈમાં આવી ગયુ ચોમાસું: સતત બે દિવસથી શહેરમાં મુશળધાર વરસાદ, ઠેર-ઠેર પાણી ભરાયા, સમુદ્રમાં 4થી 5 મીટર ઊંચાં મોજાં ઊછળવાની શક્યતા

મુંબઈમાં આવી ગયુ ચોમાસું: સતત બે દિવસથી શહેરમાં મુશળધાર વરસાદ, ઠેર-ઠેર પાણી ભરાયા, સમુદ્રમાં 4થી 5 મીટર ઊંચાં મોજાં ઊછળવાની શક્યતા