ટોની કક્કડના નવા મ્યુઝિક વીડિયો ‘Number Likh’માં જોવા મળશે નિક્કી તંબોલી, પહેલું પોસ્ટર આવ્યું સામે

ટોની કક્કડના નવા મ્યુઝિક વીડિયો ‘Number Likh’માં જોવા મળશે નિક્કી તંબોલી, પહેલું પોસ્ટર આવ્યું સામે