માસ્ક અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ સહિતના નિયમો નેવે મુકાયા…અમદાવાદના ગીતા મંદિર સેન્ટ્રલ બસ સ્ટેન્ડ પર થર્મલ સ્ક્રિનિંગ બંધ, એસટી બસમાં ફૂલ કેપેસિટી સાથે બેસે છે મુસાફરો

માસ્ક અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ સહિતના નિયમો નેવે મુકાયા…અમદાવાદના ગીતા મંદિર સેન્ટ્રલ બસ સ્ટેન્ડ પર થર્મલ સ્ક્રિનિંગ બંધ, એસટી બસમાં ફૂલ કેપેસિટી સાથે બેસે છે મુસાફરો