ઉત્તર કોરિયામાં તાનાશાહ કિમ જોંગ ઉને પસાર કર્યો અજીબોગરીબ કાયદો: વિદેશી ફિલ્મો, કપડા અને અશિષ્ટ ભાષાના ઉપયોગ પર મૃત્યુની સજા, અમુક પ્રકારની હેરસ્ટાઈલ પર પણ મુક્યો પ્રતિબંધ

ઉત્તર કોરિયામાં તાનાશાહ કિમ જોંગ ઉને પસાર કર્યો અજીબોગરીબ કાયદો: વિદેશી ફિલ્મો, કપડા અને અશિષ્ટ ભાષાના ઉપયોગ પર મૃત્યુની સજા, અમુક પ્રકારની હેરસ્ટાઈલ પર પણ મુક્યો પ્રતિબંધ