નોકરીના નામે ઠગી….. વડોદરાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં સરકારી વિભાગમાં હેલ્થ વર્કર્સની ભરતીના નામે ઓનલાઇન છેતરપિંડી; ઉંચો પગાર બતાવી 27 હજાર લોકોને લગાવી ચૂક્યા છે ચૂનો; 1500થી લઈ 2000 રૂપિયા પડાવતો હતો ઠગ

નોકરીના નામે ઠગી….. વડોદરાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં સરકારી વિભાગમાં હેલ્થ વર્કર્સની ભરતીના નામે ઓનલાઇન છેતરપિંડી; ઉંચો પગાર બતાવી 27 હજાર લોકોને લગાવી ચૂક્યા છે ચૂનો; 1500થી લઈ 2000 રૂપિયા પડાવતો હતો ઠગ