લ્યો બોલો..આવી પણ રાઈડ હોય: અમેરિકાના શહેર ફિલાડેલ્ફિયામાં દર વર્ષ યોજાય છે Naked Bike Ride; એક બીજાના કપડા ઉતારી શરૂ થાય છે આ રાઈડ; પેન્ટ, શર્ટ, અંડર વેર નહિ પણ પહેરવું પડશે માસ્ક

લ્યો બોલો..આવી પણ રાઈડ હોય: અમેરિકાના શહેર ફિલાડેલ્ફિયામાં દર વર્ષ યોજાય છે Naked Bike Ride; એક બીજાના કપડા ઉતારી શરૂ થાય છે આ રાઈડ; પેન્ટ, શર્ટ, અંડર વેર નહિ પણ પહેરવું પડશે માસ્ક