મિઝોરમમાં આફ્રિકન સ્વાઈન ફીવરે ભૂંડોને ઝપેટમાં લીધા: અત્યાર સુધી 5,000થી વધુના મોત; રાજ્ય સરકારે અન્ય રાજ્યો અને પાડોશી દેશો પાસેથી ભૂંડ ન ખરીદવા કહ્યું

મિઝોરમમાં આફ્રિકન સ્વાઈન ફીવરે ભૂંડોને ઝપેટમાં લીધા: અત્યાર સુધી 5,000થી વધુના મોત; રાજ્ય સરકારે અન્ય રાજ્યો અને પાડોશી દેશો પાસેથી ભૂંડ ન ખરીદવા કહ્યું