પ્રયાગરાજના SRN હોસ્પિટલમાં મહિલા સાથે ગેંગરેપ: આંતરડાનું ઓપરેશન કરાવવા આવેલી મહિલાને 4 લોકોએ બનાવી પોતાની હવસનો શિકાર, સર્જરી થયા પછી પીડિતાએ ભાઈને કાગળ પર લખી જણાવી આપવીતી

પ્રયાગરાજના SRN હોસ્પિટલમાં મહિલા સાથે ગેંગરેપ: આંતરડાનું ઓપરેશન કરાવવા આવેલી મહિલાને 4 લોકોએ બનાવી પોતાની હવસનો શિકાર, સર્જરી થયા પછી પીડિતાએ ભાઈને કાગળ પર લખી જણાવી આપવીતી