દિલ્હીમાં PM મોદીનું નવું ઘર: 15 એકરમાં ફેલાયેલું હશે નવું પીએમ આવાસ; ઓગષ્ટ મહિનામાં શરૂ થશે કામ; કોઈ ભોયરું પણ નહીં હોય; 1,000 કર્મચારીઓ કરી શકશે કામ

દિલ્હીમાં PM મોદીનું નવું ઘર: 15 એકરમાં ફેલાયેલું હશે નવું પીએમ આવાસ; ઓગષ્ટ મહિનામાં શરૂ થશે કામ; કોઈ ભોયરું પણ નહીં હોય; 1,000 કર્મચારીઓ કરી શકશે કામ