ફેન્ચ ઓપન: ઘૂંટણની ઈજાને કારને 20 ગ્રાન્ડસ્લેમના વિજેતા રોજર ફેડરરે ટુર્નામેન્ટથી પોતાનું નામ પાછુ ખેંચ્યું, કહ્યું- શરીર પર વધુ દબાણ ન રાખી શકુ

ફેન્ચ ઓપન: ઘૂંટણની ઈજાને કારને 20 ગ્રાન્ડસ્લેમના વિજેતા રોજર ફેડરરે ટુર્નામેન્ટથી પોતાનું નામ પાછુ ખેંચ્યું, કહ્યું- શરીર પર વધુ દબાણ ન રાખી શકુ