40 કરોડમાં બની હતી સૈફ અલી ખાન, જેકલીન ફર્નાન્ડીઝ અને યામી ગૌતમની ‘ભૂત પોલીસ’; 60 કરોડમાં વેચાયા ફિલ્મના સેટેલાઈટ અને ડિજીટલ રાઈટસ

40 કરોડમાં બની હતી સૈફ અલી ખાન, જેકલીન ફર્નાન્ડીઝ અને યામી ગૌતમની ‘ભૂત પોલીસ’; 60 કરોડમાં વેચાયા ફિલ્મના સેટેલાઈટ અને ડિજીટલ રાઈટસ