શ્રીલંકાના પ્રવાસ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત, યુવા ખેલાડીઓને ટીમમાં મળ્યું સ્થાન; શિખર ધવન કેપ્ટન, ચેતન સાકરીયા અને પડિક્કલને મળી તક

શ્રીલંકાના પ્રવાસ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત, યુવા ખેલાડીઓને ટીમમાં મળ્યું સ્થાન; શિખર ધવન કેપ્ટન, ચેતન સાકરીયા અને પડિક્કલને મળી તક