માનવતા મરી મટી: શિવપુરીમાં ઝઘડો થતાં એમ્બ્યુલન્સના ડ્રાઇવરે ટીબીના દર્દીને રસ્તા વચ્ચે જ ઉતારીને ભાગી ગયો, પોલીસ હોસ્પિટલ લઈને પહોંચી; પરંતુ ત્યાં સુધીમાં થયું મોત

માનવતા મરી મટી: શિવપુરીમાં ઝઘડો થતાં એમ્બ્યુલન્સના ડ્રાઇવરે ટીબીના દર્દીને રસ્તા વચ્ચે જ ઉતારીને ભાગી ગયો, પોલીસ હોસ્પિટલ લઈને પહોંચી; પરંતુ ત્યાં સુધીમાં થયું મોત