‘ટાર્ઝન’ના એક્ટરનું નિધન: USમાં પ્લેન ક્રેશ થવાથી જો લારા સહિત 7 લોકોના મોત, ફેંસમાં શોકનો માહોલ

‘ટાર્ઝન’ના એક્ટરનું નિધન: USમાં પ્લેન ક્રેશ થવાથી જો લારા સહિત 7 લોકોના મોત, ફેંસમાં શોકનો માહોલ