એક ચાવાળાએ PM મોદીને દાઢી કરાવવા મોકલાવ્યા 100 રૂપિયા, સાથે સલાહ આપતા કહ્યું- ‘કંઈક વધારવું જ હોય તો રોજગારી વધારો’

એક ચાવાળાએ PM મોદીને દાઢી કરાવવા મોકલાવ્યા 100 રૂપિયા, સાથે સલાહ આપતા કહ્યું- ‘કંઈક વધારવું જ હોય તો રોજગારી વધારો’