લોકોના જાન માલની રક્ષા કરતી પોલીસ જ અસુરક્ષિત: વસ્ત્રાપુરમાં H ડિવિઝનમાં ફરજ બજાવતા ACPના ઘરે રોકડ અને દાગીના સહિત 13.90 લાખ રૂપિયાની ચોરી, પત્નીએ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવી ફરિયાદ

લોકોના જાન માલની રક્ષા કરતી પોલીસ જ અસુરક્ષિત: વસ્ત્રાપુરમાં H ડિવિઝનમાં ફરજ બજાવતા ACPના ઘરે રોકડ અને દાગીના સહિત 13.90 લાખ રૂપિયાની ચોરી, પત્નીએ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવી ફરિયાદ