ટેલેન્ટ હોય તો આવું: અઢી વર્ષની વન્ડર ગર્લનો વિડીયો વાયરલ, મોઢે બોલે છે 205 દેશની રાજધાનીના નામ