કોરોના કાળમાં ભારતની મદદે આવ્યું Twitter: 1.5 કરોડ ડોલર દાનમાં આપ્યા; આ રકમથી ઓક્સિજન કન્સન્ટ્રેટર, વેન્ટિલેટર અને બાયપેપ મશીનો ખરીદવામાં આવશે

કોરોના કાળમાં ભારતની મદદે આવ્યું Twitter: 1.5 કરોડ ડોલર દાનમાં આપ્યા; આ રકમથી ઓક્સિજન કન્સન્ટ્રેટર, વેન્ટિલેટર અને બાયપેપ મશીનો ખરીદવામાં આવશે