કોરોના સામે જંગ જીતીને રહીશું: ઉત્તર પ્રદેશમાં 5 કરોડ લોકોના થયા કોરોના ટેસ્ટ, સૌથી વધુ ટેસ્ટીંગ કરાવનાર દેશનું પહેલું રાજ્ય બન્યું

કોરોના સામે જંગ જીતીને રહીશું: ઉત્તર પ્રદેશમાં 5 કરોડ લોકોના થયા કોરોના ટેસ્ટ, સૌથી વધુ ટેસ્ટીંગ કરાવનાર દેશનું પહેલું રાજ્ય બન્યું