ઓડિસાના સંબલપુરમાં મૂંગા પ્રાણીઓ પર ક્રૂરતા: ગલીના કુતરાઓએ કારની સીટ ફાડી નાખતા મહિલાને આવ્યો ગુસ્સો, ખાવામાં ઝેર આપીને 6ને મોતને ઘાટ ઉતાર્યા; ફરિયાદ થઈ દાખલ

ઓડિસાના સંબલપુરમાં મૂંગા પ્રાણીઓ પર ક્રૂરતા: ગલીના કુતરાઓએ કારની સીટ ફાડી નાખતા મહિલાને આવ્યો ગુસ્સો, ખાવામાં ઝેર આપીને 6ને મોતને ઘાટ ઉતાર્યા; ફરિયાદ થઈ દાખલ