40 લાખ રૂપિયાનું દાન મળતા યુવક વતન પાછો ફર્યો: બ્રેઇન સ્ટ્રોકની બિમારીમાં સપડાતાં મહેસાણાના જયેશ પટેલને પ્લેનમાં જાપાનથી ભારત લવાયો, 3 વર્ષ પહેલાં વર્ક પરમિટ પર નોકરી અર્થે ગયો હતો

40 લાખ રૂપિયાનું દાન મળતા યુવક વતન પાછો ફર્યો: બ્રેઇન સ્ટ્રોકની બિમારીમાં સપડાતાં મહેસાણાના જયેશ પટેલને પ્લેનમાં જાપાનથી ભારત લવાયો, 3 વર્ષ પહેલાં વર્ક પરમિટ પર નોકરી અર્થે ગયો હતો